ترجمه مقاله

شرمنده

فرهنگ فارسی عمید

خجل؛ شرمسار؛ شرمگین.
ترجمه مقاله