ترجمه مقاله

شرر

فرهنگ فارسی عمید

شرار؛ آنچه از آتش به ‌هوا می‌پرد؛ جرقه.
ترجمه مقاله