ترجمه مقاله

شرار

فرهنگ فارسی عمید

آنچه از آتش به ‌هوا می‌پرد.
ترجمه مقاله