ترجمه مقاله

شدن

فرهنگ فارسی عمید

۱. انجام یافتن؛ گشتن؛ گردیدن.
۲. [قدیمی] رفتن.
۳. [قدیمی] گذشتن.
۴. [قدیمی] روان گشتن.
ترجمه مقاله