ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شخصیت

فرهنگ فارسی عمید

۱. ذات هر شخص.
۲. (روانشناسی) خلق‌وخوی مخصوص هرکس؛ مجموعۀ خصایص یک فرد که او را از دیگران متمایزمی‌کند.
۳. شرافت و بزرگواری.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ