ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبرنگ

فرهنگ فارسی عمید

سیاه؛ تیره و تاریک مانند شب؛ شبگون.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ