ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبدر

فرهنگ فارسی عمید

گیاهی خودرو یا کاشتنی با سه برگچۀ گرد که معمولاً به مصرف خوراک دام می‌رسد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ