ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبح

فرهنگ فارسی عمید

۱. موجود موهوم و ترسناکی که روح خبیث مردگان تصور می‌شود.
۲. شخص؛ تن؛ کالبد.
۳. سیاهی جسم که از دور به ‌نظر آید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ