ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاگردانه

فرهنگ فارسی عمید

۱. پولی که خریدار به ‌رسم انعام به ‌شاگرد دکان بدهد؛ فغیاز؛ بغیاز؛ نوداران.
۲. (صفت) مانند شاگردان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ