ترجمه مقاله

سکسک

فرهنگ فارسی عمید

۱. زمین ناهموار.
۲. (صفت) ویژگی اسبی که بد راه برود و سوار را تکان دهد: ◻︎ اسب سکسک می‌شود رهوار و رام / خرس بازی می‌کند، بز هم سلام (مولوی: ۲۴۵).
ترجمه مقاله