ترجمه مقاله

سوگواری

فرهنگ فارسی عمید

ماتم‌داری؛ عزاداری.
ترجمه مقاله