ترجمه مقاله

سوخت آما

فرهنگ فارسی عمید

آلتی که سوخت ماشین را با هوا مخلوط و برای سوختن آماده می‌کند؛ کاربراتور.
ترجمه مقاله