ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سهستن

فرهنگ فارسی عمید

۱. نمایان شدن؛ به نظر آمدن.
۲. ترسیدن.
۳. رم کردن و گریختن؛ رمیدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ