ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سنگلاخ

فرهنگ فارسی عمید

زمینی که در آن پاره‌سنگ و سنگ‌ریزه فراوان باشد؛ زمین پرسنگ؛ سنگستان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ