ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمین

فرهنگ فارسی عمید

فربه؛ چاق؛ چربی‌دار؛ پرچربی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ