ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلدانیون

فرهنگ فارسی عمید

درختی شبیه درخت بید با گل‌های سرخ‌رنگ و تخم شبیه شاهدانه که برگ و تخم آن در طب برای معالجۀ امراض ریوی به کار می‌رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ