ترجمه مقاله

سقا

فرهنگ فارسی عمید

۱. آب‌دهنده.
۲. [منسوخ] کسی که آب نوشیدنی می‌فروخت.
ترجمه مقاله