ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفاله

فرهنگ فارسی عمید

= سُفال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ