ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفاله

فرهنگ فارسی عمید

پایین و ته چیزی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ