ترجمه مقاله

سزا

فرهنگ فارسی عمید

پاداش نیکی یا بدی؛ مزد؛ پاداش؛ جزا.
ترجمه مقاله