ترجمه مقاله

سرگین

فرهنگ فارسی عمید

فضلۀ چهارپایان از قبیل اسب و الاغ و استر.
ترجمه مقاله