ترجمه مقاله

سرشت

فرهنگ فارسی عمید

خوی؛ نهاد؛ طینت؛ فطرت.
ترجمه مقاله