ترجمه مقاله

سرسبزی

فرهنگ فارسی عمید

۱. طراوت؛ شادابی.
۲. شادکامی؛ کامکاری.
ترجمه مقاله