ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرده

فرهنگ فارسی عمید

۱. سرحلقۀ می‌خوارگان؛ ساقی: ◻︎ سردۀ بزم شراب است امروز / آن‌که دی بود امام اصحاب (کمال‌الدین اسماعیل: ۳۳۰).
۲. (اسم) قدح شراب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ