ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرافکنده

فرهنگ فارسی عمید

۱. خجل؛ شرمسار.
۲. خوار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ