ترجمه مقاله

سداد

فرهنگ فارسی عمید

۱. راست و درست بودن.
۲. به راه راست بودن.
۳. راستی و درستی در کردار و گفتار؛ راستی و درستی.
۴. استقامت.
ترجمه مقاله