ترجمه مقاله

سحاب

فرهنگ فارسی عمید

ابر.
ترجمه مقاله