ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستیهش

فرهنگ فارسی عمید

۱. لجبازی.
۲. گردنکشی؛ نافرمانی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ