ترجمه مقاله

ستاینده

فرهنگ فارسی عمید

ستایش‌کننده؛ مدح‌کننده.
ترجمه مقاله