ترجمه مقاله

ستایشگر

فرهنگ فارسی عمید

کسی که دیگری را بستاید؛ ستایش‌کننده؛ ستاینده.
ترجمه مقاله