ترجمه مقاله

ستانده

فرهنگ فارسی عمید

گرفته‌شده؛ گرفته.
ترجمه مقاله