ترجمه مقاله

ساق ترشک

فرهنگ فارسی عمید

= ترشک
ترجمه مقاله