ترجمه مقاله

ساری

فرهنگ فارسی عمید

۱. روان؛ جاری؛ سرایت‌کننده؛ نفوذ‌کننده.
۲. (پزشکی) مرضی که از کسی به کس دیگر برسد؛ واگیردار.
ترجمه مقاله