ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیراب

فرهنگ فارسی عمید

راه آب زیر حوض یا استخر که هرگاه بخواهند آب خارج شود آن را باز می‌کنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ