ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زکنج

فرهنگ فارسی عمید

= زکند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ