ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنانه

فرهنگ فارسی عمید

۱. زن‌مانند؛ مانند زنان.
۲. درخور و مناسب زنان: لباس زنانه.
۳. مربوط به زنان: بحث‌های زنانه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ