ترجمه مقاله

زمرد

فرهنگ فارسی عمید

سنگی قیمتی و معمولاً سبزرنگ که در جواهرسازی به‌ کار می‌رود.
ترجمه مقاله