ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زفت

فرهنگ فارسی عمید

درشت؛ فربه؛ ستبر؛ هنگفت: ◻︎ چنان خار در گل ندیدم که رفت / که پیکان او در سپرهای زفت (سعدی۱: ۱۳۷ حاشیه).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ