ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغند

فرهنگ فارسی عمید

۱. صدای بلند؛ آواز مهیب.
۲. غرش جانوران درنده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ