ترجمه مقاله

زحل

فرهنگ فارسی عمید

۱. (نجوم) ششمین سیارۀ منظومۀ شمسی؛ کیوان. Δ منجمان قدیم آن‌ را نحس اکبر می‌دانستند.
۲. (صفت) [عامیانه، مجاز] نیرنگ‌باز؛ زرنگ.
ترجمه مقاله