ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زبرمرد

فرهنگ فارسی عمید

مرد توانا، معروف، و برگزیده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ