ترجمه مقاله

زبرجد

فرهنگ فارسی عمید

نوعی سنگ قیمتی به رنگ زرد یا سبز که در جواهرسازی به کار می‌رود؛ یاقوت زرد.
ترجمه مقاله