ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاد

فرهنگ فارسی عمید

طعام یا خوراک که در سفر با خود برمی‌دارند؛ توشه.
⟨ زاد راه: = زاد۲
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ