ترجمه مقاله

ریژک

فرهنگ فارسی عمید

لغزش از جایی.
ترجمه مقاله