ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریواس

فرهنگ فارسی عمید

گیاهی علفی و پایا با ساقه‌های نازک، سفید و ترش‌مزه که مصرف خوراکی دارد؛ چکری؛ زرنیله.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ