ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریواس

فرهنگ فارسی عمید

فریب؛ حیله؛ نیرنگ.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ