ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریخت

فرهنگ فارسی عمید

شکل؛ هیکل؛ قیافه.
⟨ ریخت‌وپاش: [عامیانه، مجاز]
۱. ایجاد بی‌نظمی در جایی.
۲. زیاده‌روی در خرج کردن؛ اسراف؛ تبذیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ