ترجمه مقاله

رژیم

فرهنگ فارسی عمید

۱. (سیاسی) نوع حکومت.
۲. طرز؛ قاعده؛ روش؛ هنجار.
۳. برنامۀ غذایی خاص برای افزایش یا کاهش وزن یا معالجۀ بعضی بیماری‌ها.
ترجمه مقاله