ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روح القدس

فرهنگ فارسی عمید

۱. روح قدسی؛ جان‌ پاک؛ روان‌ پاک.
۲. = جبرئیل
۳. در آیین مسیحیت، روحی که بر مریم تجلی کرد و بر او دمید و عیسی متولد شد؛ شیداسپهبد؛ روان‌بخش؛ اقنوم سوم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ