ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رهگیر

فرهنگ فارسی عمید

۱. راه‌گیرنده؛ کسی که سر راه مردم را بگیرد؛ راهزن.
۲. سیاح؛ مسافر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ